بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم
(İnsanları) Allah'a çağıran,iyi ve faydalı iş yapan ve "Ben müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır?
Fussilet suresi 33.ayet

Kutlu Doğum Programları ile Yerleştirilmeye Çalışılan Soft Peygamber Algısına Reddiye

Henüz 29 Yaşında Hakka Yürüyen bir Şehid'in Dilinden Muhteşem Bir Sohbet

17 Mart 2013 Pazar

"DARISI BAŞIN(m)A" ŞİRKİ

"DARISI BAŞINA"
Cahillerin dillerine pelesenk olduğundan sıkça duyduğumuz "Darısı başın(m)a" sözü, İslam öncesi, eski Türk geleneğinde kullanılan şirk içerikli bir deyimdir.
Orta Asya’da, kutlamalarda “bereket” simgesi olarak ; Darı, Mısır , buğday, arpa, pirinç v.b. gibi tahıl taneleri havaya saçılır, başına bu tanelerden düşenlerin de aynı şansı bulacağına inanıldığından; bugün de ağzından çıkan sözün anlamını ve hükmünü bilmeyen cahillerin, atalarından duyduğu ve gelişi güzel sözler kullanması sonucu kendilerini tehlikeye attıklarını üzülerek görmekteyiz.
Buğday başaklarının, buğday tanelerinin dünyanın pek çok yöresinde bereketin simgesi oluşu da bir rastlantı değil. Özellikle tarımın zamanında yaygın olmasından dolayı buğday türü darı ve tahıllar halkın nezdinde oldukça gözde nimet ve zenginlik nişanesi bilinmiştir.
Bu bakış açısından dolayı buğday, darı, çavdar v.b. hangi türlüsünden olursa olsun ekmeğe şirk unsuru kutsiyetler de yüklenmiş , İnsanları çarpabilme özelliği olduğuna inanıldığından üzerine kasemler edilir, atasözleri dizilir:
 "Aç tavuk kendini buğday (arpa, darı) ambarında sanır "
"Ekmek,Kur'an çarpsın"diye yeminler edilir.(Bu cümle yazıya benim ilavem)
"Darısı Başın(m)a" sözü (inanış) Şirk içermektedir.
İslam öncesinde bereket, rızık, talih, kader ; gayb yegane yaratıcı ve hukum koyucu olan Allah’tan (c.c.) değil de, böyle batıl inançlar ürünü çeşitli tanrılardan olduğuna inanılıyordu.


İnanışa göre; düğün merasiminin ardından, gelin ve damat kalacakları yere gelirler. Damat gelini selamlayıp hediyesini verdikten sonra gelini oturtur ve kapıdan çıkar. Çıkarken odanın dışında bulunanlara bir elinden altın para, bir elinden darı saçarmış. Para zenginlik ve refahı, darı bereketi temsil etmektedir.
Aynı zamanda, düğün evinden hemen ayrılacak olan gelin ve damat ailesinin büyükleri de aynı şekilde etraflarındaki gençlere bilhassa "darı" ve para serperek evden ayrılırlarmış. (Zamanımızda anadolunun bazı köylerinde "damadın başında ekmek kırma", "Sadaka niyetine fakire verilecek ekmeğin başa dolandırılması" gibi adetler halen devam etmektedir)
Kişi; darı, buğday, mısır v.b. türü tahılların havaya saçılması sonucu başına düştüğünden dolayı kısmeti açılacağına, kaderinin değişeceğine, olumsuzluk ve kötülüklerin gidip yerine huzur, refah ve istenilen nimetlere kavuşacağına inanması anlamına gelen bu fiillerin dua dilekleri, sözleri şirktir! Çünkü Dilek, olması mümkün olan caizi, Allah c.c.' den istemektir.


İslam'a göre dilekler yalnızca Yüce Allah'tan dilenir. Çünkü dileğimizi yerine getirebilecek yegane kudret sahibi olan Allah'tır. Dileklerimizi öncelikle ve sadece Allah'tan dileriz. Çünkü herşey O'nun kudretindedir. O'nun izni ve haberi olmadan hiçbir şey meydana gelemez.

"De ki: Allah'ım sen mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin elindedir sen her şeye kadirsin. " (Âli İmran, 26)
Günümüzde pek de önemsenmeyen dilin afetlerinden olan "Darısı başın(m)a" cümlesinin "kişinin hayatına yön verenin" Darı, tahıl buğday v.s. 'nin başına isabet etme şansına-DUAsına inanan müşriklerin sözünü zamane müslümanların(!) dikkatsizlik ve alışkanlıktan dolayı kullanmalarının tehlikesini göz ardı edemeyiz.

Fıkh-ı Ekber şerhinde İmam-ı Azam , kafirlerin bayramlarında onların törenlerine katılmak için aralarına girmeyi , hiç adeti olmadan müşriklerle hediyeleşmeyi, yumurta vermeyi kafir olma sebebi saymıştır. Yine aynı kitapta, bir müslümanın, papazın belindeki ipi (zunnar) takması halinde kafir olacağını bildirmiştir.
Bunları yapanların niyetleri veya kutsiyet yükleyip yüklemedikleri diye bir bahis yoktur.


Başına "kuş def-i hacet yaptı diye" diye piyango bileti almaya koşan şahsın; kuşun, gelecekten haber veriyor, kısmetimi açıyor, şans veriyor, gaybi biliyor manasına gelen azim ve sevinç ile şeytan işi pislik olan Milli (!) Kumar haramına düşmesini, kuşun kıçına kutsiyet yüklemiyor diye yok sayamayız. Halbuki o kişi, bu kadar kişinin içerisinde "bu necaset beni buldu", diye kederlenmelidir.
Mevzumuz "Darısı başın(m)a" ise bundan çok daha vahim bir meseledir.

Ehl-i sunnet inancı esaslarınca dileğimizi, şahısların veya ölülerin yerine getirebileceğine inanmak bizi küfre ve şirke götürebilir. Bu sebeple türbelere gidip dilekte bulunmak veya dileklerimizi dile getirirken Allah ile birlikte, şahısları zikretmek hususlarında dikkatli olmak gerekir. Türbelere dilek mumları dikmek, dilek taşı yapıştırmak, mukaddes sanılan türbelere adak adamak, çaput bağlamak bâtıl ve bid'at olan ve İslâm ile ilgisi bulunmayan şeylerdir. Bunlara inanarak ve bel bağlayarak yapmak kişiyi küfre götürür.

Saf Halkın, Telli Baba, Oruç baba, filân baba, falan şeyhin kabrinde kuyruğa girerek onlardan yardım dilemesi şirkten başka birşey değildir, bid'attir.
Muminler, aynen muşriklerin ve bid'at ehlinin yaptığı gibi ölüye yakarmaz, onlardan birtakım ihtiyaçların karşılanmasını istemez, kabir başında yapılan duanın evde yapılandan üstün olduğuna inanmaz, bu kimselere yemin ederek Allah'tan talepte bulunmazlar. "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir." derler. (Âli İmrân, 173)

Duada, "istenene kavuşma ve korkulandan kurtulma" isteği vardır. Bu da ancak Allah'tan istenir.

"Darısı başına-başıma" dileği, şahısların kendisinede veya karşısındakine de o nimetlerden aynısının verilmesi , kavuşmasına nail olunabilmesi için, İslam öncesi müşriklerin şirk içerikli duaları kapsamındadır.
Müslümana ferde düşen görev, şirkten sakınmak, her türlüsünden beri olmaktır. İslam öncesindeki yaşamış Muşriklerin dualarının, günümüzde kullanılmasın tehlikesi önemle vurgulanmalıdır.

Âyet ve hadîslerde dua teşvik edilmiştir: "Rabbiniz, şöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanızı kabul edeyim)" (Mu'minûn, 60).

Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurur: " Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur." (Tirmizî, Daavat,1; İbn Mace, Dua,1)
Dua aynı zamanda bir ibadettir. "Dua ibadetin ta kendisidir." (Tirmizî, el-Bakara Sûresi Tefsiri, 16)

O halde dua sadece Allah'a yapılmalı, araya başka biri aracı olarak sokulmamalıdır. Nitekim namazın her rekâtında tekrar ettiğimiz Fatiha Sûresi'nde: "Sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. " (Fatiha, 4) buyurulmaktadır.

Müslüman müslüman kardeşi için dua edebilir.

Rasûlullah, "Kim bir hidayete çağırırsa, o hidayete tabi olanların mükafatının aynısı onların mükafatından hiçbir eksilme olmaksızın bu kimseye de verilir. " buyurmuştur. (Muslim, İlm, 16; Ebû Dâvûd, Sunnet, 6; Tirmizî, İlm,15)

Hz. Peygamberimiz: "Biriniz dua edeceği zaman Allah'a hamd ve senâ ile başlasın, Rasûlune salâvât getirsin ve bundan sonra artık dilediği duayı yapsın" buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Salât, 358; Tirmizî, Daavât, 65)

İslâm alimleri bid'at dua şekillerini şöyle tesbit etmişlerdir:

Ölü ya da gaip birinden yardım dilemek. Ey efendi hazretleri bana mağfiret et, tövbemi kabul et, demek şirktir.
Peygamber ve salihlerden, ölmüş veya gaip birine benim için Allah'a dua et', demek bid'attir. Ölülerden medet umulmaz.
Kabirleri ziyarette ölülere ancak selâm verilebilir, Dua edilebilir(salih evladın-yakınların duası), onlara ihtilaflı olmakla birlikte Kur'andan dua içerikli ayetler, ölüye dua maksadıyla okunabilir.


Allah'a, Allah'ım senden filancanın yanındaki makamı hakkı için şunu şunu istiyorum; diye dua etmek, nehyedilmiştir. Çünkü, "Yardım Allah'tandır." (Enfâl, 10)
"İnsanlar (mahşerde) toplandıkları zaman kendisine dua edilenler, onlara düşman olurlar ve onların kendilerine olan dualarını inkâr ederler." (Ahkâf, 6)

Ağzımızdan çıkan cümlelerin, anlamı ve orijin haline, maksadına dikkat etmeden dikkatsizce benimseyip kabullenmemiz, kendi tahmin ve zanlı düşüncelerimizle uygulamamız bu sözlerin meşruiyetini veya sakıncasını ortadan kaldırmaz.
Bizler Allahı kastedib, zannederek kullandığımız sözler, bilmeden bazı nesneleri, hareketleri İlah konumuna koymuş olunmaktadır.

Yine bir kişinin, başkasında bulunan nimetin yok olmasını temenni etmeyerek aynı nimetin kendisinde de olmasını arzu etmesi (Gıbta) meşru isteklerdendir.
Bundan dolayı Rasulullah (s.a.v): "Mu'min imrenir, munâfık hased eder" buyurmuştur.


Rabbimiz Allah c.c. şöyle buyurmaktadır:
"Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyi -başkalarında olup da sizde bulun­mayanı- hasretle arzu etmeyin... Allah'tan O'nun lutfunu isteyin" (Nisa 32) ayetinde olması istenilen arzunun Allahtan istenmesi gerektiğini bildirmiştir. Allahı bırakıpta başka kişi ve cisim(nesne)lerden istemenin apaçık sapıklık olduğunda ihtilaf yoktur. (Hac 12 - 13)

Yüce Rabbimiz ise şöyle buyurmuştur:
"Sabah akşam Rablerinin rızasını dileyerek O'na yalvaranlarla beraber sen de sabret. Dünya hayatının güzelliklerini isteyerek gözlerini o kimselerden ayırma. Bizi zikretmesini kendisine unutturduğumuz ve içinde aşırı giderek hevesine uyan kimseye uyma" (Kehf, 28)

Bu ayet-i Kerimede Yaratıcımız, salihlere uymanın anlamı açıklamaktadır.
Hz. Musa, Hıdır (a.s)'a verilen ilimden dolayı "Darısı başıma" şirk sözü yerine aksine : "Sana öğretileni bana hayra götüren bir bilgi olarak öğretmen için peşinden gelebilir miyim?" (Kehf, 66) demiştir.


Müslüman bir şahsiyet böyle şirk sözlerini söylemez , "Allah (sana da) hayırlısını versin", "Rabbim ..... nasib etsin" diyebilir.
İsteyeceğini , hayrı ve şerri, yüce Allah'tan diler , darıdan buğdaydan, mısırdan dilemez !- "....Dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır...." (Maide 3)

-"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz. " (Maide 5)

_"Gerçek dua O'nadır. O'nun dışında yalvarıp durdukları ise onlara hiçbir şeyle cevap veremezler. Onlar olsa olsa ağzına su gelsin diye iki avucunu açana benzer ki, o, ona gelmez. Kâfirlerin duası hep bir sapıklık içindedir". (Ra'd 14)

_"Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhidleri (inkârcıları) terkedin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler." (A'raf 180)

-" Onların oradaki duaları: "Allahım, sen yücelerden yücesin"; sağlık dilekleri "selâm", dualarının sonu da "Âlemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun." diye şükretmek olacaktır. " (Yunus 10)

- "Suleyman: "Ey Rabbim! Beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki, ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz, bütün dilekleri veren sensin." dedi." (Sad 35)

-"...Kâfirlerin duası ise hep çıkmazdadır." (Mu'min 50)
******************************
ÖNEMSEMEDEN SÖYLENEN ÖNEMLİ SAKAT SÖZLERDEN BAZILARI

1- Şeytanınız Bol Olsun

2- Üzümü Ye, Bağını Sorma

3- İfrid Oldum...

4- Türkün türkten başka dostu yoktur...

5- Göz Banyosu...

6- Hay' dan gelen Hu'ya gider....

7- Eşek Cennetini Boyladı

8-İLLALLAH dedirtti

9-Allahlığın Biri

10-Elde Yapma Bebek Gibi

11-Biz Eli Dumanlı Kalbi İmanlı Mucahidleriz

12-ALLAH Yazdı İse Bozsun

13-En Büyük Fenertaşsaray spor

14-Alan Memnun Veren Memnun Günah Bunun Neresinde

15-Ölüye Giden Ağlar Düğüne Giden Oynar

16-Köpeğime Hava Aldıracağım

17-İllallah dedirtti...

18-Dost Acı Söyler...

19-Tarikatsız Cennete Girilmez

20-Cehennem Daha iyi...

21-Ben her telden oynarım....

22-Biz bu işi zevkine yapıyoruz.....

23-Harama besmele ile başlamak.....

24-Yemek Yerken Konuşulur Mu?

25-Ulan Senin Ecdadını.... Senin Geçmişini....

26-Seni Allah Kadar (Taparcasına) Seviyorum (!)

27- Anam Avradım Olsun

28- Sakal Keçide de var.......

29-Kimin şeyhi yoksa, onun şeyhi şeytandır....

30-Allah'sız demek......

31-Ayak basma yarışı.....

32-Kedi ile ne alakası var.....

33-Davul Dengi Dengine Çalar

34-Çarşafı Görünce Kalbim Kararıyor

35-Zıkkımın Kökünü Ye

36-Senden İyi Olmasın

37-Yüzünü Gören Cennetlik

38-Komşunun tavuk ve kazı nasıl görünür?

39-Kadın Teni

40-Kızı Sattım.... Kızı Aldım.....

41-Peder

42-"Zebani" Demek Doğru mu?

43-Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi?

44-Gavurun Tohumu....

45-Selam Söyle Diyorsun... Olur Söylerim Diyor....

46-Allah İle Kul Arasına Kimse Giremez

47-Şeker Bayramı

48-Gece Tırnak Keseceğim

49- Erkek Namaz.....

50- Dilin Kemiği Yoktur...

51- Allah'a Baba Demek

52- Yarattı

53- Doktor Beni Ölümden Kurtardı

54- İşimiz Allah'a kaldı
55- Namazımızı bir üstümüzden atalım da sonra çayı rahat rahat içelim

56- Allah (bizi vb..) unuttu
KAYNAK-İslam tr net
Yukarıdaki yanlış sözlere aşağıdaki örnekler de benden olsun:

"Allah özene bezene yaratmış" 

"Allah övmüş de yaratmış"

"Güzel görülen erkek çocukları için söylenen bir söz:"Allah kız yaratacakmış"(Haşa yanlışlık yapmış erkek yaratmış manasında)

"Güzele(güzel kız,kadın manasında) bakmak sevaptır"

"Allah'ın bildiğini kuldan niye saklıyacaksın,saklıyayım(Tesettürsüzlerin,tesettür karşıtlarının sözü)"

"Her koyun kendi bacağından asılır"

"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın"

"Atın ölümü de arpadan olsun"

Çok sevilen bir yakınları ölünce söylenilen sözler:"Zamansız öldü"

"Allah'ın sevgili kuluymuş ki,yanına aldı."

Daha çok haber bültenlerinde,kaza haberlerinde duyduğumuz bir söz"Şans eseri kurtuldu"

Hapishanelerde mahkum olanlar için kullanılan bir söz"Kader mahkumu"

Tek kanallı televizyon döneminde TRT'de çok söylenen,adeta kulaklara beyinlere kazınan, cahilliğin zirvesi,bir şarkı sözü"Seninle cehennem ödüldür bana,sensiz cennet bile sürgün sayılır"
Özellikle tarikatçı,islami(!)radyolarda çok çalınan müzikli ilahilerin içinde geçen bazı sözler:
"Getirdiler burağı bin Muhammed dediler,binmezem ya Cebrail,ümmetim binmeyince"

"Rahmetinden bir parça bana da ayır ya Rab"

"Muhammed'in düğünü var,cenette cennette" 

Siyah tenlileri,Arapları,arapların şahsında Efendimizi(s.a.v)'i akılları sıra küçük görmek,gözden düşürmek kastı ile veya Siyah tenlileri küçük görüp ırkçılık yapılarak,uydurulduğuna inandığım sözler:
"Arap saçına dönmüş"

"Anladıysam arap olayım"

"Arab(p)a dönmüşsün"

33 yorum:

 1. Esselamun aleykum, hayırlı sabahlar ablacığım.
  Nsılsın? Sağlığın sıhhatin yerindedir İnşaAllah.
  Hakkını helal et lütfen, işlerim yoğunlaşmasından ötürü sen ve senin gibi güzel dostlarıma uğrayamaz oldum :(

  Allah cc razı olsun bu eşsiz paylaşımın için.
  Aralarında gafilce, farkın varmadan kullandığım sözleri görünce birden dank etti.
  Tövbe Estağfurullah... :((

  Seni en Güzel'e emanet eder, tatlı yanaklarından öperim...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam canım benim,
   elhamdulillah iyiyim,herkesin farklı bir imtihanı var,sıhhat konusunda hafif çaplı bir imtihan geçiriyorum,Rabbime duacıyım elhamdulillah,
   Rabbim güç yetiremiyeceğimiz şeylerle imtihan etmesin(amin).

   Düşündüğün için Allah razı olsun canım benim,Rabbim sana da her hayır işinde kolaylık ve başarı ihsan etsin(amin),
   kalbi sevgilerimle...

   Sil
  2. Çok üzüldüm ablam, Rabbim tez zamanda şifasını da verir.
   Her birimiz başmbaşka bir şeyle imtihan oluyoruz, Rabbim yeterki dayanma gücü ve sabrı versin, ferahlatsın cümlemizi İnşaAllah.
   Halis duana en yürekten amin der, seni Rabbim'e emanet ederim...

   Sil
  3. Allah razı olsun canım benim,merak etme şimdi elhamdulillah çok iyiyim :)
   Kalbi muhabbetlerimle...

   Sil
 2. sevgi makedonya18 Mart 2013 12:53

  selamun aleykum kardesim yine cok onemli konulari dili getirmissiniz Allah razi olsun ..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam sevgi kardeşim,
   Rabbim cümlemizden de razı olsun(amin),
   O'na(c.c)emanetsin...

   Sil
 3. FATMA GÜLER18 Mart 2013 19:34

  Selamun aleykum ablacım hosgeldın :) paylasım ıcın ALLAH razı olsun.. bılmeden bır cok sozle kalbımı ımanımı kırlettıgı farkettım ınsaALLAH bundan sonra cok cok dıkkatli olucam.sımdılerde ben de Hatıce Dılek Ozturk un semınerlerını dınlıyorum bılgın varmı bılmıyorum ama kendısı hem psıkolog hem gıda muhendısı., cok faydalanıyorum. tavsıye ederım sızlerede... sevgılerımle..ALLAH HAFIZ...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam,hoşbuldum kardeşim,sen de hoş geldin :)
   Bbu sözlere aklıma geldikçe ilaveler yapacağım inşeAllah,

   Hatice hanımdan haberdarım,radyo denge'de program yapıyordu hala devam ediyor mu bilmiyorum,bir kaç kez,az miktarda da olsa proğramlarından dinlemiştim,

   en Emin'e(c.c)emanetsin kardeşim,sevgilerimle...

   Sil
  2. fatmacım ben her semnerine giderim mutlaka hatice dilek öztürkün gerçekten çok faydalı geçen seminerde söylediği bir söz beni çok etkiledi ben sizi ALLAHIN dinine ve kitabına çağırıyorum dedi normalde hangi cemaate gidersen git seni mutlaka kendi şeylerini okumanı söylerler ALLAHrazı olsun ondan

   Sil
 4. selamün aleyküm hatice hanım ben sizin sitenizi devamlı takip ediyorum ama yazmak bu güne kısmetmiş gerçekten faydalı şeyler paylaşıyorsunuz ALLAH razı olsun böyle sözler bize normalmiş gibi geliyor ama uyanık olmak lazım bir mümin olarak selametle ALLAHA emanet olun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam rüyagibi kardeşim,sayfama hoşgeldiniz :)
   Evet mü'min olarak ağzımızdan çıkan her söz bizi bağlar ve hesabı var,
   hani bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz(s.a.v)söylediğimiz sözlerden de hesaba çekileceğimizden bahsedince kendisini dinleyenler şaşırıyorlar,Efendimiz de(s.a.v)işaret ve baş parmakları ile mübarek dillerini tutup:"insanları yüz üstü cehenneme sürürükleyecek bundan başkası mıdır"buyuruyorlar.

   (veya O(s.a.v)nasıl buyurduysa öyle doğrudur,hadisi aklımda kaldığı kadarı ile anlattığım için böyle söyledim)

   sizde O'na(c.c)emanetsiniz kardeşim,sevgilerimle...

   Sil
 5. Selamün Aleyküm, bugünkü paylaşımınızda farkında olmadan kullandığım birkaç söz görünce çok üzüldüm :( inşaAllah bundan sonra konuşurken dikkat ederim.
  Rabbim işlerinize kolaylık versin,yolundan ayırmasın(amin).

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam ze_ren kardeşim,
   hepimizin hataları var,önemli olan hatada israr etmemek,
   güzel dualarına da gönülden amin diyorum kardeşim,sevgilerimle...

   Sil
 6. tuğba ve kuzusu19 Mart 2013 14:23

  selamun aleykum
  çok geçmiş olsun hatice abla.güncellemen 5-6 gün sürünce ben de merak etmiştim.neyseki iyi olmuşsun.Allah sağlık sıhhat versin inş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam tuğbacım,
   teşekkür ederim canım kardeşim,kalbi muhabbetlerimle...

   Sil
 7. Fatma Güler19 Mart 2013 16:51

  Selamun aleykum Rüyagibi kardesım ne kadar guzel ne kısmetlısınızkı sız gıdebılıyorsunuz bu semınerlere. bende cok gıtmek ısterım ama ben ıst. uzak oturuyorum ve bartına yakın yerlerde verırmı hıc haberım yok.ınanın maddı ımkanlarım el verse sahsını buralara davet etmeyı cok ısterım dogrusu. kısmet kım bılır bır gun ALLAH ızın verırse o da olur.sevgılerımle...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. aleyküm selem fatmacım bu seminerler ankarada canım gelme imkanın olmazsa internetten veya radyodan takip edebilirsin

   Sil
 8. Es-Selamu Aleykum Ablacım... Rahatsızlıkların günahlarına kefaret olsun inşeAllah... Rabbim sağlık sıhhat versin, hayırla mükafatlandırsın seni... (Âmin)

  Anneannem "Zıkkımın Kökünü Ye"nin yerine; Daşın kökünü gaynatta suyu iç, der :)...

  Bir kaç sözde ben ekleyim;
  Kader utansın...
  İmalat hatası...
  Seni elimden Allah bile kurtaramaz.
  Allah yarattı demem, döverim...
  Eşek oğlu eşek!.. veya; hayvan oğlu hayvan...
  Beni ihya etti... veya; beni ihya ettiniz...
  Bu işin inşeAllahı maşaAllahı yok artık... veya; İnşeAllahla maşaAllahla olmaz,kesin olacak bu iş...

  İlahilere ek olarakta; Muhammed'e gidemedim, olmaz olsun fukaralık....

  Kur'ân'da Hakk'a tabii olanların vasıflarından bahsedilirken;
  'Boş ve yararsız olan sözü' işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve: «Bizim yapıp ettiklerimiz bizim, sizin yapıp ettikleriniz sizindir; size selam olsun, biz cahilleri benimsemeyiz» derler. (28 / KASAS - 55)

  Rabbim bizleri de Hakk'a tabii olan, boş ve yararsız sözlerden yüz çeviren ve cahillerden uzaklaşanlar zümresine dahil olanlardan eylesin...(Âmin..)

  Allah'a emanetsin...
  Selam Dua ve Muhabbet ile...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam canım kardeşim hoşgeldin :)

   mü'minlerin her sıkıntı ve hastalıklarında tek tesellisi günahlarına keffaret olması müjdesidir,
   Rabbim cümlemize sıhhat afiyet versin,güç yetiremeyeceğimiz şeylerle imtihan etmesin(amin).

   Ebu Hureyre ve Ebu Said radıyallahu anhüma'nın anlattıklarına göre, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur:

   "Mü'min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü'minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur."

   Buhari, Marda 1; Müslim, Birr 52, (2573); Tirmizi, Cenaiz 1, (966).

   Yaptığın eklemeler için de çok teşekkür ederim,
   ben şu:

   "sabahın körü"
   sözünü de sevmem ve kullanmam,o vakitteki karanlık kastedilerek söyleniyorsa bir sakıncası olur mu bilmiyorum ama kullanmamak en iyisi,çünkü o vakitler feyizli bereketli vakitlerdir mü'min için,Rabbim istifade edenlerden,her vaktini hayırla geçiren kullarından eylesin(amin).

   Kalbi dua ve muhabetlerimle...

   Sil
  2. Hoşbuldum inşeAllah... İçten dualarına bende Âmin diyorum...

   "Sabahın körü" sözü hakkında sana katılıyorum. Bir kardeşimizde çok hoş bir söz söylemişti bunun üzerine: "Sabahın körü ile sabahın nuru arasında, dört rekatlık ince bir çizgi vardır.

   Rasulullah s.a.v de şöyle buyurmuştur:
   "Kim sabah namazını kılarsa, Allah'ın garantisi altındadır." (Kütüb-i Sitte, c.17, s.541)

   "Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin.O, dünyanın tamamından hayırlıdır." (Kütüb-i Sitte, c.8, s.424)

   Namazlarımızın salâhiyeti tartışılır olsa da İnşeAllah ömür boyu her güne Rabbimizin garantisi altına girerek başlayabilmek duasıyla...
   Allah'a emanetsin...

   Sil
  3. Bu güzel duaya ben de amin diyorum,
   son iki yorum aynı gibiydi,ikincisini yayınladım :)
   kalbi sevgilerimle...

   Sil
  4. Yorumu göndermeden önce çıkış yaptığımı unuttum uyarı verdi, gitti mi gitmedi mi diye tereddütte kalınca tekrar yazdım. :)

   Sil
 9. selamün aleyküm yazınızı okudum çoğunu söylemişimdir anlamını bilmeden birde ilahi ismi var hep dinlediğimiz bi ilahi şaşırdım bunları dinlemeyelimmi hayırlı günler.....

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. We aleykumselam eminenur kardeşim hoşgeldin,
   evet canım böyle yalan,yanlış sözleri olan ve müzikli olan parçaları dinlemeyelim,dinledikçe beynimize kazınıyor istemesek de ağzımızdan bu yanlış sözler çıkıyor,

   aslında ilahi demek de yanlış olabilir diye düşünüyorum,o şekilde isimlendirdikleri için öyle kullandım,çünkü kiliselerde söylenenlere de ilahi deniliyor diye biliyorum,

   sevgilerimle kardeşim...

   Sil
 10. bu sözlerle tarikatlerin ne ilgisi var anlayamadım doğrusu.gerçek tarikATLERDE VAR BU DÜNYADA.LÜTFEN KÖTÜLEMEYELİM KARALAMAYALIM.ADAMIN BİRİ YANLIŞ İFADE KULLANDI DİYE İLAHİSİNDE BUNU TARİKAT ŞEYHİMİ ONA GİT BÖYLE SÖYLE DEDİ YAPMAYIN LÜTFEN..

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim siz niye bu kadar alındınız anlamadım,ben kimseyi karalamıyorum,gördüğüm bir yanlışı yazdım,lütfen biraz araştırın,körü körüne kimseye bağlanıp onları hatasız günahsız görmeyin lütfen...

   Buyrun size bir örnek,bahsettiğim ilahilere Ankara Arifan radyo'da çok rastladım,şimdilerde hiç dinlemiyorum,bunların bir de dergileri var,radyo,dergi aynı tarikatın,aşağıdaki sayısının sadece kapağını okuyun,onların tarikat şeyhlerinin nasıl bir sapıklık içinde olduğunu görürsünüz,tabii önyargısız bakarsanız.

   Kasr-ı Arifan Dergisi Nisan 2012

   Sil
 11. Fatma Güler22 Mart 2013 06:30

  'Zıkkımın kokunu ye' soylemenın ne kadar kotu oldugunu bır kere daha ogrendım. bu vıdeonun 16.dakıkasında acıklamıs Hatıce hanım. dınlemenızı tavsıye ederım.
  http://www.huzurpsikolog.com/video/38-7seminer-2-bolum-en39am-42-70-soru-cevap.html

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Fatmacım Hatice hanımı dinledim,bu sözü ben de bahsettiği gibi olduğu için hiç kullanmam,çünkü o söz aslında karşımızdaki kişinin cehenneme gitmesini temennidir,çünkü zıkkım zakkumdan gelir ve zakkum cehennemliklerin yiyeceğidir,
   Rabbim basiretle bakanlardan eylesin(amin).

   Sil
 12. Allah razi olsun sizin gibi seviyeli ve faydali yazilar yazanlardan.Biz de guya bilincli geciniyoruz Rabbim affetsin hepimizi bilmeden neler soyluyoruz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kardeşim Rabbim cümlemizden de razı olsun(amin),
   yazının son kısmında benim eklemelerim var,
   hepimizin hataları var,önemli olan hataları görüp dönmek,bile bile israr etmemek,Rabbim yardımcımız olsun(amin),
   selametle kalın...

   Sil
 13. Benimde dikkatimi çeken iki cümle var.Bir ferahlık anında
  "Oh be dünya varmış" ile....

  Bir de üzüntülü olan bir insanı teskin ederken
  "Aman sanki dünyanın sonu geldi ne üzülüyorsun" demek dünyayı gözümüzde ne kadar büyüttüğümüzü gösteriyor maalesef.Mümkün olduğunca uzak durmak gerekiyor.

  MaşaAllah çok faydalı bir konu Hatice ablacığım.Rabbim muvaffak eylesin inşaAllah.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Canım benim,Allah razı olsun,çok güzel tesbitler bunlar,aslında insan ağzından çıkan her sözle de kendini ele veriyor,neye daha çok önem verdiğini gösteriyor değil mi?
   Rabbim bizleri,dili ile ve hali ile Hakkı zikredenlerden eylesin(amin).

   Sil
 14. Cok guzel bir konu.

  YanıtlaSil

HERKES YORUM YAPABİLİR,
siteniz veya bloğunuz yoksa ,profil seçin bölümünden Adı/URL yazan kısma tıklayın ,Ad yazan kısma adınızı ve soyadınızı yazın,
(yorumlarınızda iki isim kullanmanız,aynı isimle yazan diğer kardeşlerimizle karıştırılmamanız için önemli)
URL kısmını doldurmasanız da olur,yorumunuzu yazıp,

" YAYINLA "

yazısına tıkladığınızda yorumunuz gelir,ilginize çok teşekkür ederim.

KUR'AN IŞIĞINDA ÖLÜM, KIYAMET, AHİRET.....Mutlaka dinleyin...

BU SİTEDE YER ALAN KONULAR

Translate

Blog Archive

yasal uyarı

Protected by Copyscape DMCA Takedown Notice Search Tool HAYATCEMRESİ Adlı sitede yayınlanan tüm içerik hayatcemresi2.blogspot.com'a aittir.Hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz.
 
Copyright © HAYATCEMRESİ - Blogger Theme by BloggerThemes & freecsstemplates - Sponsored by Internet Entrepreneur